Diverse

Hjem/Diverse

Nei takk til svenske tilstander i Norge

Forrige valgkamp var Ap i Sverige for å lære om privatskoler. I denne valgkampen er FrP i Sverige for lære om hvordan vårt naboland håndterer "særlig utsatte områder", hvordan parallelle samfunn fungerer med hensyn til vold, islamsk ekstremisme, politiets mulighet til å utføre sine oppdrag og innbyggernes  manglende vilje mot å delta i rettsprosesser. En svensk politirapport, som ble fremlagt i juni 2017, definerer fire hovedutfordringer og vekter deretter områder i forhold til hvor mange av disse som treffer: Innbyggernes uvilje mot å delta i rettsprosesser politiets mulighet til å utføre sitt oppdrag Eventuelle parallelle samfunnsstrukturer Ekstremisme, særlig voldsforherligende islamsk ekstremisme Rapporten konkluderer at 23 områder i Sverige kommer i kategorien særlig utsatt område, 6 områder defineres som risikoområde og 32 områder som utsatt område - tilsammen 61 områder. Begrepet "no-go"-soner  kommer ikke fra politiets rapport, men uttrykket har blitt brukt i den svenske debatten om politiets utfordringer i forsteder og bydeler. Er det mer politisk korrekt at Ap er i Sverige og "studerer" nedleggelser av privatdrevne skoler, og at den svenske statsministeren deltar på Aps landsmøte enn at vår Innvandrings- og integreringsminister drar på studiebesøk for å lære om et vesentlig mer alvorlig samfunnsområde? Sånn jeg ser det forsterker utfordringene [...]

By | 2017-08-31T15:38:01+00:00 august 31st, 2017|Diverse|0 kommentarer

Ap-Ottesen – det blir for enkelt!

Ap-Ottesen ønsker å fjerne bommene, men Ap vil ikke støtte FrP sine forslag i Stortinget. Han har glemt at Ap ikke ville fjerne passasjertaket på Rygge, og han støtter Aps budsjett på 1,6 milliarder i passasjeravgift. Han mener i Fredriksstad Blad at FrP har sviktet, men er det ikke sånn at FrP har bidratt til en rekke forbedringer han er for, men som han stemmer i mot? Ottesen og Ap burde svare på disse spørsmålene undertegnede har stilt, men som Ottesen ikke besvarer. Vil Ap støtte Frp i å finansiere veiene med 100 prosent statlige midler? Var det Ap som innførte den forrige seteavgiften på over 250 kr per flysete? Har Ap budsjettert med flypassasjeravgiften på 80 kr? Ville LO og Ap boikotte Ryanair? Bestemte Ap passasjertak på Rygge? Har Ap doblet eiendomsskatten i Fredrikstad kommune siden 2011? Skal Ap øke skatt til folk flest med 15 milliarder? Vil Ap øke drivstoffavgiftene med 5 kroner per liter sammen med Rødt? Vil Ap reversere reduserte bilavgifter? Vil Ap innføre ny avkorting av pensjonen til gifte og samboende pensjonister? Og er det riktig at 1,6 milliarder av de 15 milliarder i skatteøkning vil ramme [...]

By | 2017-08-23T19:25:05+00:00 august 23rd, 2017|Diverse|0 kommentarer

Angiveri eller opplysningsplikt?

Ap bruker ord som angiveri og diskriminering etter at Innvandrings- og integreringsministeren oppfordret til å melde fra om barn som har vært på ferie i hjemlandet. Dette til tross for at sommerferien er høysesong for at barn- og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, ufrivillig forlovelse, kjønnslemlestelse eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og personer som har fått opphold og beskyttelse i Norge drar på ferie til hjemlandet. Det er helt legitimt av en minister å oppfordre til at offentlige og privat ansatte som jobber med barn gir opplysninger dersom de blir kjent med slike forhold. Utlendingsdirektoratet (UDI) har for tiden, i følge Nettavisen,  78 saker gående der personer som hevder de trenger beskyttelse i Norge, har reist på ferie til hjemlandet straks de har fått innvilget opphold. Ferie er risikotid for mange. Enkelte pulter står tomme når skolen starter opp. Hvert år sendes barn og unge til utlandet mot sin vilje. Noen må fortsette skolegangen i hjemlandet for å lære mer om familiens kulturelle tradisjoner og verdier. I manhge av disse tilfellene er det opplysningsplikt og avvergelsesplikt. Asyltallene i Norge er nå de laveste på 20 år, FrP har bidratt til historisk innstramming i asylpolitikken, [...]

By | 2017-08-21T18:49:06+00:00 august 21st, 2017|Diverse|0 kommentarer

Lavere skatt fra 28% til 23% – samtidig styrkes tjenestene!

Skattesatsen er senket fra 28% til 24% for lønnsmottakere -  samtidig er eldreomsorgen styrket og sykehuskøene er kraftig redusert. Ikke bare er skattesatsen for lønnsinntekt redusert, det gjelder også bedrifter. Videre har pensjonene blitt oppjustert og fribeløpet og bunnfradraget har økt. I neste periode ønsker FrP å redusere ytterligere til 23% skatt. Arveavgiften er fjernet og formueskatten redusert. Størstedelen av reduksjonen i formueskatt er for pensjonister. Det neste grepene FrP skal jobbe med er å fjerne muligheten for kommunene å innkassere eiendomsskatt. Denne skatten tar ikke hensyn til inntekt og den rammer mange som har bare trygden eller pensjonen å leve av.  Vi vil heller at kommunene gjennomfører effektivisering i driften enn å fakturere eiendomsskatt. I gjennomsnitt representerer eiendomsskatten 1-3 prosent av kommunens inntekter og dette er det fullt mulig å lirke til gjennom effektivisering av administrative funksjoner. Flere hender i omsorgen - færre bak PC´n! FrP har bidratt i regjering til at det er gitt investeringstilskudd til 10.000 sykehjemsplasser/omsorgsboliger. Det er gitt tilskudd til 2.200 dagaktivitetsplasser for demente. Det er innført politiattest for å jobbe i eldreomsorgen, og det er innført plikt for kommunene til legemiddelgjennomgang for eldre. 70.000 færre [...]

By | 2017-08-10T21:50:14+00:00 august 10th, 2017|Diverse|0 kommentarer

FrP i regjering har gitt pensjonister 7 milliarder i økt pensjon og skattelette!

Økt minstepensjon, mindre avkorting og lavere skatt siden 2013. Dette vil Ap og LO reversere! Bruk stemmeretten - IKKE la deg lure av Støre! Ap vil øke skattene med 15 milliarder - tror du pensjonistene slipper fri? Samlet skattelette med dagens regjering er mer enn 2,5 milliarder for pensjonistene. Minstepensjonister har fått 4-5000 mer i årlig pensjon og samboende og gifte har fått 8-9000 mer per pensjonist. I tillegg har det fra 2014 til 2016 blitt ca 2,5 milliarder redusert skatt for pensjonistene. Fra 1. September 2017 får gifte og samboende ytterligere 1000 kroner mindre i avkorting. I tillegg er det i 2017 gitt ytterligere skattelette på nesten en milliard. Tilsammen siden 2013 har FrP- og Høyre bedret pensjonene med nærmere 7 milliarder kroner. Dette ønsker Ap opp LO å reversere. De er ikke så opptatt av pensjonistene. Jonas proklamerte at de skulle endre den årlige beregningen med ca 300 kroner. Det vil gi 80 øre per dag. Men husk at han samtidig sammen med LO vil reversere skatteletten og ta tilbake avkortingen overfor samboende og gifte. Husk at pensjonsreformen ble vedtatt av Stoltenberg-regjeringen - Ap ønsker å skattelegge pensjonistene og [...]

By | 2017-07-03T21:23:49+00:00 juli 3rd, 2017|Diverse, Politikk|0 kommentarer

Realveksten i kommunene er mer enn fordoblet med FrP og Høyre 2013-2016 sammenlignet med 2005-2013

Ap må lese seg opp på realitetene. Bystyredebatten i Fredrikstad bar preg av et kunnskapsløst Arbeiderparti.   For kommunene i Norge samlet viser beregninger at den gjennomsnittlige årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013-2016 var 2,4 prosent, mens den i perioden 2005-2013 var på 1,8 prosent. Innbyggertallet i Norge har økt i begge periodene. Den oppgavekorrigerte realveksten per innbygger var i gjennomsnitt 1,3 prosent i årene 2013-2016 mot 0,6 prosent i årene 2005-2013. Det forventes realvekst i 2017 på 0,5 prosent. For 2018 legges det opp til en realvekst på mellom 1,1 og 1,2 prosent. I tillegg til veksten i kommunene har arbeidsledigheten gått vesentlig ned til tross for et stort antall som har mistet arbeid innen oljerelatert sektor. Aps troverdighet har forlengst forsvunnet. De borgerlige partiene i regjering har vist at det er en annen politikk enn det Ap prediker som virker. Skattelettelser, avgiftsreduksjoner, forenklinger og forbedringer har ført Norge i riktig retning gjennom en tid som har vært svært krevende for deler av norsk industri. Det er derfor viktig at FrP og H fortsetter i regjering fra høsten. Fornying, forenkling, forbedring og avbyråkratisering av Norge fungerer og gir [...]

By | 2017-06-21T17:01:15+00:00 juni 21st, 2017|Diverse, Politikk|0 kommentarer

Halvering av eiendomsskatt med borgerlig styre i Fredrikstad

Frp og H legger opp til halvering av eiendomsskatten i perioden 2018-2021 i Fredrikstad. Samtidig vil partiene styrke kommunens økonomi. En mer effektiv styring og god planlegging vil hindre kostnadsoverskridelser, og vi mener det er rom for å redusere eiendomsskatten fra dagens nivå på over 260 millioner til 130 millioner. Handlingsplanen skal vedtas av bystyret i juni 2017. Tilbudet til barn og unge vil prioriteres. Vi vil legge vekt på å følge opp om kommunens skolebruksplan, holde fast på opprusting av Gudeberg og Råkollen skoler og vi vil prioritere idrettshaller ved skolene. Den kommunale driften må forbedres. Den må fornyes, forenkles og forbedres i alle ledd. Ansatte skal ikke løpe raskere, jobbe mere eller hardere, kommunen skal jobbe smartere og digitalisering skal utnyttes så langt det er mulig. Det må tas grep om barnevernet. Sykefravære må ned rutiner må forbedres Tjenester må konkurranseutsettes Det skal etableres eiendomsselskap Vedlikehold av kommunens eiendommer og boliger må trappes opp Helse- og velferdsseksjonen må styrkes slik at nye sykehjemsplasser ved Onsøyheimen kan tas i bruk Vi vil bygge flerbrukshaller ved skolene Åledalslinja skal bygges Arena Fredrikstad bygges ferdig til 2020 med curlinganlegg Oppgqrdering [...]

By | 2017-05-30T22:17:00+00:00 mai 30th, 2017|Diverse|0 kommentarer

En regjering for folk flest!

Aldri har en norsk regjering endret og forbedret så mye for folk flest som den borgerlige regjeringen har gjort i perioden 2013 - 2017! Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet. En skole som gir mulighet for alle, gode helse- og omsorgstjenester, et sterkt sosialt sikkerhetsnett, god infrastruktur for folk og næringsliv over hele landet. Forutsigbare rammer er avgjørende for velferdstjenestene. Økningen i frie inntekter i kommunene har vært hele 1,2 prosent per innbygger hvert år siden 2013 fra H og FrP kom i regjering - i perioden 2005-2013 da de rødgrønne styrte var veksten bare 0,6 prosent per innbygger. Norge er et privilegert lan i verden. Vi har høy velferd, rike naturressurser og høy produktivitet. Fallet i oljeprisen gjør at behov for omstilling kommer raskere enn tidligere ventet. Bedrifter, ansatte og familier opplever usikkerhet når arbeidsplasser blir borte. I tillegg gir den demografiske utviklingen ytterligere utfordringer. Det vil koste omlag 2,5 milliarder ekstra årlig for å opprettholde tjenestetilbudet fra det ene året til det andre. Om ti år vil det koste kommunesektoren rundt fem milliarder mer hvert år for å opprettholde samme tjenestetilbud innen barnehage, skole og eldreomsorg som i dag. Derfor [...]

By | 2017-05-28T20:29:14+00:00 mai 28th, 2017|Diverse|0 kommentarer

Samfunnet og kommunene har blitt bedre med H og FrP?

Har Ap og de andre partiene på venstresiden grunn til å kritisere utviklingen siste tre årene? Jeg mener de ikke har det!   For perioden 2013 - 2016 har kommunene hatt en gjennomsnitt årlig realvekst i frie inntekter på 2,3 prosent. Da Ap og SP hadde ansvaret i perioden 2005 - 2013 var veksten i gjennomsnitt 1,6 prosent. I tillegg til veksten i frie inntekter har Stortinget for 2017 vedtatt tiltakspakke på 650 millioner som er en økning på 250 millioner som var tiltaket i 2016.   Kommunereform Regjeringen har  gjennomført en kommunereform som har medført at 118 kommuner så langt er redusert til 46 nye kommuner. Norge vil således ha 356 kommuner fra 2020. Ap forteller at de vil reversere denne prosessen om de får regjeringsmakt, men ikke glem at Ap i Østfold har ment at det skal være maks fem kommuner. De har vært for sammenslåinger med og uten "tvang". I dag står Sarpsborgordføreren og Fredrikstadordføreren frem og snakker om å stå sammen - ikke slå sammen. En ganske patetisk kronikk for en tid tilbake i Fredriksstad Blad, men slik fungerer Ap-LO-systemet. Men hvem husker ikke Aps tvangssammenslåing av [...]

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 april 24th, 2017|Diverse|0 kommentarer

Ordførerens troverdighet – mer opptatt av å få saken bort enn å rydde opp

På sin Facebookside den 14. oktober uttaler ordføreren at han er glad for at hans egen innstilling vedrørende håndtering av varslingskomplekset ble vedtatt i Formannskapets møte den 13/10. Han mener det er oppsiktsvekkende at H, FrP og V ikke vil agere nå, men vente på en ny sak fra rådmannen på et ikke definert tidspunkt. Han mener «vi» (Ap) tar varslerne på alvor ved å komme i gang med oppgaven. Ordføreren har nok, slik jeg ser det, mer interesse for at saken ferdigstilles enn at han er opptatt av å rydde opp overfor varslerne. Ordføreren forsøker å fremstille seg selv og sitt parti som om de tar ansvar for varslerne. Han har tidligere ment at varslersaken er behandlet ferdig, og han har ikke forstått at denne saken måtte det ryddes opp i. Han viser en bevisst oppsiktsvekkende dårlig hukommelse, og han retter en helt uberettiget kritikk til rådmannens innstilling til Formannskapet som H, FrP og V støttet. Forslaget fra rådmannen var at det legges fram en sak for Bystyret med sikte på å gi mandat og rammer for en gransking av behandling av varslinger og varslere ved tidligere Seksjon for Regulering [...]

By | 2017-05-19T09:29:50+00:00 oktober 17th, 2016|Diverse|0 kommentarer