Hva mener LO i Fredrikstad?

november 18, 2015

Det kunne vært interessant om LO kunne ta stilling til noen konkrete problemstillinger i forhold til budsjettet og handlingsplanen i kommunen som skal vedtas 3. desember i Bystyret.

LO sendte en rekke spørsmål i valgkampen om hvordan partiene stiller seg til ulike problemstillinger.
Spørsmålene dreide seg om politisk ståsted både med hensyn til arbeidstakersaker og politikk generelt.

Jeg berører noen spørsmål her samt gir noen andre spørsmål det kunne vært interessant om LO har reflektert over.

LO stilte spørsmål om vi tar avstand fra mer midlertidig ansettelser?
Jeg stiller derfor LO et spørsmål tilbake: Hvordan ser LO på ansettelser av den stadig økende tilstrømming av folk der en kan forvente at flere tusen mennesker får opphold i Norge?

Mener LO det er greit at arbeidsledigheten for innvandrere er betydelig høyere enn øvrig befolkning?

LO spurte om vi vil prioritere eldreomsorgen fremfor skattekutt?
Mitt motspørsmål til LO er: Vil LO akseptere at eldreomsorgen blir kuttet som følge av den massive tilstrømmingen til Norge, og mener LO at flyktninger skal prioriteres i boligkøen slik det legges opp til både i Fredrikstad og gjennom tilskudd fra Husbanken til tross for at både eldre og vanskeligstilte venter på egnet bolig?

Fredrikstad kommune har regnet at demografikostnadene øker med 45 millioner i året. 26 millioner innen pleie- og omsorg, 7 millioner til barnehager,7 millioner til skoler og 5 millioner innen andre områder. Mener LO det er greit at merkostnadene dekkes gjennom reduksjoner innen andre områder og hvor? Eller mener LO at eiendomsskatten eventuelt skal økes for å dekke demografikostnadene?

Fredrikstad invitert som medlemmer til beregningsutvalget for kartlegging av kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Utvalget er partssammensatt med representanter fra stat og kommune. Det skal utarbeides en rapport for 2015 om kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Fredrikstad kommune skal gjennom dette få kartlagt utgifter til sosialhjelp og introduksjonsstønad, integreringstiltak og administrasjon av disse samt voksenopplæring. Hvordan stiller LO seg til slik kartlegging?

Mener LO at kommunen skal benytte reserverte kontrakter før kommunen selv utfører arbeidsoppdrag eller legger oppdragene ut på anbud?

Mener LO det er greit at byens politiske flertall har tomme sykehjemsplasser på Onsøyheimen samtidig som det ligger personer i korttidsplass, som har vedtak om langtidsplass?

Boligsosial handlingsplan beskriver at kommunen har over hundre bostedsløse.
Hvor mange flere flyktninger mener LO Fredrikstad kommune bør forplikte seg til for 2016 og de neste årene?

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu