Grovt uaktsomt i momssaken - ordføreren må ta grep!

juli 23, 2016

Denne saken dreier seg, sånn jeg ser det, om flere forhold. Jeg tar for meg tre av de områdene jeg ser som viktigst å rydde opp i: 1. Behandling av varslerne, 2. Konsekvens for ledelse og 3. Behandle og besvare bokettersynsrapporten fra Skatt øst innen fristen

I følge rådmannens pressemelding 29. juli har Skatt øst gjennom bokettersyn konkludert med at to tidligere ansatte i Fredrikstad kommune hadde rett da de meldte fra om at praksis knyttet til bruk av anleggsbidragsmodellen kunne være i strid med lovverk. Ledelsen ignorerte varslerne og meldingene. Skatt øst hevder at kommunen har opptrådt «grovt uaktsomt».

Denne saken dreier seg, sånn jeg ser det, om flere forhold. Jeg tar for meg tre av de områdene jeg ser som viktigst å rydde opp i: 1. Behandling av varslerne, 2. Konsekvens for ledelse og 3. Behandle og besvare bokettersynsrapporten fra Skatt øst innen fristen.

Behandling av varslerne må klargjøres og ryddes opp i. Meldingene har dreid seg om praksis i forhold til gjeldende lovverk, og flere forhold som er vesentlige. Skatt øst har gitt de to ansatte fullt medhold gjennom sin bokettersynsrapport i 2016. Forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 2015 tar ikke for seg spesifikt behandlingen av varslerne i anleggsbidragsmodellsaken, men undersøkte generelt problemstillinger og rutiner ved avvik og varsling. Riktignok inneholdt undersøkelsen en klar uttalelse om varslinger innen teknisk drift ikke er håndtert i tråd med kommunens rutiner og har medført svært negative konsekvenser for flere ansatte, samt at dette preger arbeidsmiljøet for de berørte ansatte på en svært uheldig måte. Beklagelsen i bystyret ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten i 2015 var en generell beklagelse til varslere, ikke spesifikt til de to Skatt øst omtaler. Rådmannen beklaget i sin pressemelding 29. juli 2016 overfor de to tidligere ansatte medarbeiderne at deres meldinger ikke ble tatt alvorlig. Tiden er nå inne for å gi varslerne en redelig oppreisning!

Konsekvens for ledelse må komme. Skatt øst hevder kommunen har opptrådt grovt uaktsomt. Kommunen er ansvarlig for å sette seg inn i regelverk, og det ligger innenfor ledelsen sitt ansvar å følge dette. Varslingenes innhold er, sånn jeg kan vurdere, for alvorlige til at ledelsen skulle ignorerte meldingene. Undersøkelsen i 2015 stadfestet brudd på kommunens prinsipper om redelighet, samt manglende kompetanse på ledernivå i sin vurdering av kommunens bruk av anleggsbidragsmodellen.

Skatt øst sitt bokettersyn av Fredrikstad kommunes bruk av modellen tyder på at ledelsens manglende kunnskap, og i tillegg ignorert varsling om lovbrudd, er vært svært alvorlig.

Rådmannens beklagelse til de ansatte, avvikets størrelse, Skatt øst sin vurdering samt arbeidsrettslige forhold må legges til grunn for eventuelle konsekvenser.

Det er i bokettersyn beregnet at inngående merverdiavgift og korrigering av kompensert merverdiavgift er ulovlig ført med 15 millioner kroner og det ilegges tilleggsavgift på 2,5 millioner kroner fordi kommunen har handlet grovt uaktsomt. Rådmannens tilsvar til Skatt øst om vurderingene i rapporten har frist til september, og saken vil bli fremmet for bystyret.

Fredrikstad Frp forventer, og vi anmoder ordfører om, at saken som skal fremlegges for bystyret i september minimum inneholder saksfremlegg med drøfting og konklusjoner rundt de forholdene jeg her har beskrevet. Vil også tilføye at dersom opplysninger bevisst ikke er tatt med i sakene som er lagt frem til politisk behandling, slik det i fremkommer i vedlegg til Skatt øst sin rapport, har politikerne hatt mangelfullt grunnlag for forsvarlig saksbehandling. Det kommer absolutt inn under bystyrets anliggender.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu