Jeg forstår at Ap og LO er sure på regjeringen og Fremskrittspartiet spesielt

august 5, 2015

Ap og LO gir tydelig uttrykk for at de vil øke skattene, gjeninnføre arveavgift, øke bilavgiftene, øke bomavgiftene, bygge mindre veier- og bane og færre sykehjemsplasser!

Her er listen over noe av det Fremskrittspartiet har gjennomført og som Ap klart og tydelig mener MÅ reverseres!

Økonomi og samferdsel
Vi vil ha en offensiv økonomisk politikk som satser på trygge veier og jernbane over hele landet, og sikrer norske arbeidsplasser gjennom lavere skatter og avgifter.

Brede skattelettelser til folk flest på 12,5 milliarder, herunder lettelser i bilavgiftene.

Historisk satsning på samferdsel med hele 55 milliarder, en økning på 7 milliarder kroner.

For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.

Satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for vei for å få mer effektiv bygging av vei.

Opprettet et infrastrukturfond med hele 70 milliarder i kapital.

Senket bilrelaterte avgifter med over 2 milliarder.

Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene.

Økt satsningen på fylkesveier med over 840 millioner.

For å ta useriøse utenlandske aktører er det innført firedobling av kontroller av vogntog, nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy og obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy.

Betydelig satsing på jernbane og intercity.

Helse og omsorg

Det er på tide med et velferdsløft for eldre og syke. Helsekøene må ned, og vi må gi alle eldre en varm og verdig eldreomsorg.

Redusert helsekøene med 10 000 pasienter.

Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Sykehusenes økonomi er styrket med 2,7 milliarder kroner.

Regjeringen har bedt helseregionene ta i bruk ledig kapasitet hos private.

Innfører fritt behandlingsvalg slik at langt flere får et bedre helsetilbud og kortere ventetid.

Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser.

Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom.

Satt i gang forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Arbeider med rettighetsfesting av eldreomsorg og forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Kvaliteten skal styrkes i pleie- og omsorgstjenesten ved blant annet økt kompetanse for ansatte.

En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.

Økt innsatsbasert finansiering i helsesektoren fra 40 prosent til 50 prosent. Dette betyr sterkere satsning på sykehusene og kortere helsekøer.

Kreftomsorg- og behandling forbedres ved at det etableres diagnosesentre i alle helseregioner. Pakkeforløp for kreft blir innført i 2015.

Fritt behandlingsvalg innføres innen rusbehandling, psykisk helsevern og noen flere fagområder i løpet av 2015.
Bagatellgrensen er femdoblet fra fem til 25 millioner, slik at flere titusen pasienter får tilgang til nye medisiner raskere

Trygghet

Alle nordmenn har krav på en trygg hverdag. Det skal føres en streng asyl- og innvandringspolitikk, og det skal satses på mer synlig politi.

Lansert politireform for å øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi hvor folk flest bor.

7 800 ulovlige innvandrere skal tvangsreturneres i 2015.
Det opprettes lukket mottak på Trandum for å returnere ulovlige innvandrere.

Langt raskere behandlingstid av asylsøknader. Dette har frigitt 500 plasser og spart 70 millioner kroner.

Endret forskrift slik at mennesker som lyver i asylsøknaden ikke får opphold.

I 2014 var det nedgang i asyltilstrømningen til Norge som følge av streng asylpolitikk. Våre naboland opplever stadig økning.

Styrket politiet med hundrevis av politistillinger.

Det opprettes over 300 soningsplasser for å få ned soningskøene.

Økte bevilgninger til hele straffesakskjeden for å få ned behandlingstid av saker og sette kriminelle i fengsel.

Frihet

FrP i regjering ønsker å gi enkeltmennesket mer frihet og bestemmelsesrett over deres egen hverdag ved å forenkle offentlig sektor, og fjerne særnorske påbud og forbud.

Valgfrihet for folk flest ved at private og frivillige aktører slippes til i for eksempel skole- og omsorgstjenester.

Fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud som skaper unødige hindre i hverdagen.

Forenklet kravene for nye leiligheter som kan redusere prisen med hele kr 400 000.

Fjernet arveavgiften.

Fjernet forbud mot proffboksing og poker.

Folk flest må styre sin egen tid ved at åpningstider for både vinmonopolet og butikker mykes opp.

Forenklet lover og regler som plan- og bygningsloven.

Satt i gang en reform for å fjerne unødvendig byråkrati, slik at penger kan brukes på de viktigste oppgavene.

Forenklet lovverket, slik at bankene skal utvise fleksibilitet til å gi boliglån med egenkapital ned mot 10 prosent.

Opphevet 15 av 98 nasjonale forskrifter under landbruk- og matdepartementets område.

Forenklet taxfreeordningen og økt kvotene.

Forenklet oppfølgingen av sykmeldte, som gir en reduksjon på 1500 papirskjema for NAV, arbeidsgivere og sykemeldte hver eneste dag.

Sikret en verdig avslutning av Nordsjødykkersaken. Stortinget har vedtatt en tilleggskompensasjon på omlag 2,2 millioner kroner til berørte dykkere og deres pårørende.

Frikortgrensen er økt til 50 000 kr.

Skole og utdanning

En god skole er en forutsetning for fremtiden. Da må vi i motsetning til Arbeiderpartiets gjennomsnittsskole sette eleven i sentrum, og sørge for at skolehverdagen gir læring. Hver enkelt elev og deres foreldre skal ha valgfriheten til å velge den skolen som passer best.

Norske elever skal lære mer. Derfor har vi satt igang et stort løft med etter- og videreutdanning for over 5 000 lærere.
17 000 barn oppgir at de mobbes på skolen. Dette har vi nulltoleranse for, og prøveprosjekt med mobbeombud er i gang.

Satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere.

Økt lærlingtilskuddet med kr 7 500 per kontrakt og opprettet stimuleringstilskudd for at flere yrkesfagelever skal kunne fullføre utdanningen.

Mer åpenhet i skolen ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelige for foreldre og elever.

Satt i gang med å forskriftsfeste elevenes rett til å evaluere undervisningen.

Sterk satsing på realfag.

Kommunal- og moderniseringsfeltet

10 saker som er gjennomført i regjering:

Igangsatt kommunereform gjennom mer makt og ansvar til større og mer robuste kommuner

Færre innsigelser – mens de rødgrønne godtok rundt 60% av innsigelsene, er denne andelen dramatisk redusert med FrP i regjering. Nesten ingen innsigelser tas nå helt til følge.

Enklere byggesaksregler - fra 1.juli 2015 blir det blant annet nye og kortere tidsfrister for kommunene til å behandle søknader, og du vil kunne bygge garasje og uthus på inntil 50kvm uten nødvendigvis å søke kommunen eller varsle naboen

Enklere planprosesser – det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som bidrar til enklere og mer forutsigbar plansaksbehandling

Regjeringen er i gang med å fjerne tidstyver for å redusere unødvendig byråkrati i det offentlige. Statlige etater har i 2014 levert over 1300 forslag til tidstyver som bør fjernes, og som nå vurderes.

Rimeligere å bygge boliger – regjeringen har avviklet og forenklet flere krav til universell utforming og tilgjengelighet i byggteknisk forskrift (TEK 10), særlig for mindre leiligheter. Regelendringene vil gi flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet.

Enklere regelverk om konsekvensutredninger, slik at kommunene kan bruke mindre tid og ressurser på en god del utbygginger

I nye byggtekniske forskrifter skal det prioriteres endringer som har størst mulig potensial for å redusere kostnader.

Mer koordinert byutvikling gjennom forpliktende utviklingsavtaler mellom staten og storbyområdene skal sørge for en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur.

Gratis adressedata fra eiendomsregisteret – noe som vil åpne for nye og smarte løsninger, f.eks. navigasjonssystemer.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu