Legger man penger i koppene forlenges fattigdommen, utenforskapet og diskrimineringen!

april 5, 2016

Bilde fra Kreta... Tigging starter tidligere enn i Norge.

Det er kun fattigdomsbekjempelse og arbeid mot diskriminering i Romania som kan bedre situasjonen for romfolkene som oppholder seg i Fredrikstad. Tigging, forsøpling og ulovlig camping i Norge forlenger utenforskapet. Alle EU-land er forpliktet til å bekjempe fattigdom, diskriminering og utenforskap. Norge har bidratt med vesentlige pengebeløp nettopp til dette arbeidet i Romania.

Flertallet i teknisk utvalg har, mot faglige anbefalinger og mot Høyre og FrP sine stemmer, vedtatt at romleiren videreføres i nåværende form

For det sittende flertallet er det utenkelig å likebehandle romfolk med øvrig befolkning og turister. Deres syn er at romfolket forblir i byen, opprettholder tigging, opprettholder «camping» og forsøpling på ulovlige steder om kommunen avvikler romleiren. Hva er målsettingen med å videreføre leiren? Hva er konsekvensen av viderføring? Og hva er konsekvensen av avvikling?

Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til romfolket. Jeg skal forsøke å beskrive hva jeg tror er viktig, konsekvensen av videreføring og hvorfor jeg mener avvikling er nødvendig.

Teknisk utvalg behandlet saken om evaluering og forslag til avviking av romleiren i Kiæråsen den 30. mars. Saken skal til formannskapsmøtet 14. april og bystyret 21. april. Den midlertidige dispensasjonen fra krav om reguleringsplan er utløpt, avtalen som ble signert i 2014 er utløpt og rådmannen anbefaler at leiren avvikles 1.5.2016. Flertallet i teknisk utvalg har, mot faglige anbefalinger og mot Høyre og FrP sine stemmer, vedtatt at romleiren videreføres i nåværende form med forbehold om godkjenning. Videre at det skal etableres fast oppvarmet etablissement i container eller brakke for vask, dusj, toalett og matlaging. Frivillige skal gi bistand og gi tett oppfølging, tilsyn og mellommenneskelig kontakt med beboerne. Brakkeløsningene skal koste 700 000 og det fremkommer at årlig driftskostnad 3 – 400 000 per år i tillegg til driftskostnad til frivillige på 5-600 000.

Fakta om romleiren i dag:
Romfolket i romleiren er rumenske statsborgere (EU-borgere). De er å betrakte som turister etter utlendingsloven av 25.5.2008. Politiet har konkludert med at flere skulle vært bortvist fra Norge, og enkelte har vært bortvist flere ganger. Barn oppholder seg i leiren mens mor tigger. En 16 år gammel jente som oppholder seg i leiren ble tvangsgiftet som 12-åring, er skilt, og omtales av Romfolket som ferdig brukt. Barnevernet vurderer omsorgssvikt og vanskjøtsel av små barn i le...iren uten å gjennomføre akuttvedtak. Området er preget av forsøpling, sterk lukt av søppel og urin på området. Utedoen kommunen har satt opp benyttes i liten grad og Romfolket benytter området rundt som avtrede. Det er mye rotter i leiren. Nabohuset ble kjøpt fordi det ble uholdbart å bo nær romleiren.
Romleir i Kjæråsen
Er det utenkelig å likebehandle romfolk med øvrig befolkning og turister? Er det gitt at romfolket forblir i byen, opprettholder tigging, opprettholder «camping» og forsøpling på ulovlige steder om kommunen avvikler romleiren? Hva er målsettingen med å videreføre leiren? Hva er konsekvensen av viderføring? Og hva er konsekvensen av avvikling?
Det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til romfolket. Jeg skal forsøke å beskrive hva jeg tror er viktig, konsekvensen av videreføring og hvorfor jeg mener avvikling er nødvendig.

Romfolket kommer fra Romania og/eller Bulgaria. Disse landene ble medlemmer av EU i 2007. De er imidlertid ikke med Schengensamarbeidet. Det medfører at de kan være tre måneder i Norge uten søknad, men må vise pass eller nasjonalt ID-kort under oppholdet. Det er i Sverige registrert rundt 6 000 personer fra disse to landene, som i hovedsak tigger, og det er vurdert at det oppholder seg rundt hundre barn som er med. Mulig ligger antallet noe under i Norge.

Det er ingen forskjell på reglene for barns beste for barn som oppholder seg på f.eks. norsk jord.

Romfolket har ikke rett til velferdsordninger om de ikke har helsekort eller reiseforsikring. Det betyr at de selv må dekke eventuelle helsekostnader som oppstår under opphold i Norge.

Budskapet fra norske kommuner bør være tydelig. EU-borgere er velkomne til Norge, men norsk lovgivning gjelder. Det er forbudt å bo i parker eller andre offentlige og private plasser. Det er heller ikke tillatt med forsøpling.

Det pågår omfattende utvikling i Romania, initiert av EU, for romfolket. Norge har siste årene bidratt med nær 2,5 milliarder kroner til arbeid mot fattigdom, diskriminering og fokus på skole- og utdanning.

For hver eneste krone vi legger i koppen til tiggerne forlenger vi tiden det vil ta for romfolket å komme ut av fattigdommen. Hvert eneste EU-land er pålagt å bekjempe fattigdom, utenforskap og diskriminering hos sine medborgere. Det ansvaret Romania har (og Bulgaria) kan ikke og skal ikke overtas av Norge. Derimot kan vi støtte det utviklingsarbeidet som skjer i disse landene. Vi har i Fredrikstad organisasjoner som befinner seg mange steder rundt i verden, som kan følge opp med lokale myndigheter.

Romania har ambisjoner om å arbeide for likestilling. Vold og seksuelle overgrep er forbudt. Menneskehandel av kvinner og barn i Romania er vanlig. Noe av denne menneskehandelen er å tvinge mennesker til å tigge i tillegg til prostitusjon. Rundt 30 prosent av kvinnene innen romfolket i Romania er analfabeter.

Kvinner får mer penger i koppen enn menn. Det medfører at kvinnene tigger og menn samler flasker om de er i Norge/Sverige. For de som har med barn vil det være far som passer barna mens mor tigger.

Konsekvenser
Videreføring av romleiren vil opprettholde tigging. Fattigdommen, diskrimineringen og utenforskapet forsterkes og forlenges.

Avvikling av leiren er det eneste riktige. I tillegg må den enkelte, som i dag oppholder seg i Kiæråsen, få klar beskjed om at det ikke er lovlig å campe/overnatte i parker eller andre offentlige/private steder. Videre må det gis klar beskjed om at slik ulovlig overnatting medfører bortvisning og bøtlegging. Det er også innført nye politivedtekter som vil medføre bøtlegging ved forsøpling. Dette og alle andre norske regler gjelder for romfolket på lik linje med andre turister fra og med avviklingsdato av leiren i Kiæråsen.

Slik jeg ser det burde vi i tillegg gjøre som Romania, forby tigging.

Kilder:
SOU 2016:6 Framtid søkes-
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20166/

Sak 9/16 Teknisk utvalg 30.3.2016
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/eDemokrati/Fagutvalg/Teknisk-utvalg/#moter/2016/21272

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu