Nok en rødgrønn fadese! Basseng til nesten 200 millioner - hadde holdt til et moderne badeland!

mai 17, 2015

Fremskrittspartiet ser med bekymring på gjentatte avvik mellom sluttregnskap og den kostnad som er lagt til grunn for å vedta ulike investeringer i Fredrikstad kommune de siste par årene. Det kan synes som om underbudsjettering er bevisst for å oppnå politisk vedtak for ønsket modell. Siste eksemplene er Traraveiens 20 boliger til vanskeligstilte, nytt dekke på Fredrikstad stadion og nå rehabilitering av Kongstenbadet.

Da rehabilitering av Kongstenbadet var til behandling sak 88/2013 ønsket Fremskrittsparti et videre arbeid for et privat-offentlig samarbeid om utvikling av et moderne badeland. Administrasjonen beskrev det som lite sannsynlig at det var private interesser for en slik utbygging, og Fremskrittspartiet ble stående alene om dette forslaget.

Slik jeg ser det var det kommunen selv som ikke ønsket privat samarbeid for badeland. http://www.f-b.no/nyheter/gir-ikke-opp-badeland-1.5997979

Akkurat nå ser det nemlig ikke ut til at det er finansieringen av 150-millionersanlegget som er den største bøygen for utbyggerne, men møtet med kulturminneforvaltningen.http://www.f-b.no/nyheter/badelandplanene-pa-kongsten-kan-bli-stanset-1.5981414

Nå står det politiske rødgrønne flertallet forran en ny utfordring, anlegget blir dobbelt så dyrt som forutsatt, og det er kanskje nå foten bør settes ned. Uteanlegget ferdigstilles, deretter må det gjøres en ny vurdering på videre rehabilitering. Det er tre ulike muligheter for dagens innendørsanlegg
1. Rehabilitering av innendørsanlegget gjennomføres som beskrevet i alternativ 1.
2. Dagens anlegg rives, det bygges nytt innendørsanlegg med 50-meters basseng og med øvrige tillegg som i alternativ 1.
3. Dagens innendørs anlegg prosjekteres med 50-meters basseng og badeland, forutsatt privat-offentlig samarbeid. Ny grundig kalkyle utarbeides i samarbeid med eksterne.

Fremskrittspartiet vil stemme i mot økningen det nå bes om.
Vi vil foreslå alternativ 3 til det foreligger nye analyser av muligheter for badeland og/eller 50 meter innebasseng.

Alternativ 3. Ferdigstille fase 1 og opprettholde dagens drift i innendørsbadet. Dersom ikke den økonomiske rammen for prosjektet kan utvides, vil et siste alternativ være å ikke gjennomføre noen tiltak i svømmehallen. Det vil betyøkt forfall og en meget usikker driftssituasjon.

Vi støtter punkt 4 om gjennomgang av forprosjektet og økonomiske avvik.

Utdrag av saken som behandles i Kulturutvalget 20. Mai
Utvalgsleders innstilling

Utvalgsleder anbefaler kulturutvalget å fatte gi følgende innstilling til formannskapet:

Budsjett for rehabilitering av Kongstenbadet økes fra kroner 95 millioner til

kroner 173 millioner inkl. mva.

Rehabiliteringen finansieres med kr 34,6 mill. i mva.-kompensasjon, kr 20,7 mill. i spillemiddeltilskudd og kr 117,7 mill. i låneopptak.

Fase 2, innendørsanlegget, gjennomføres som beskrevet i alternativ 1 med foreslåtteopsjoner.

Bystyret ber Kontrollutvalget om å gjennomgå forprosjektet og grunnlaget for investeringsbudsjettet for å avdekke årsaken til kostnadsavviket.

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder I denne saken foreligger det ett stort avvik fra det vedtatte budsjettet og det nye kostnadsoverslaget. Utvalgsleder mener derfor at det vil være riktig at Kontrollutvalget undersøker grunnlaget for investeringsbudsjettet og prosessen.

Sammendrag Rehabilitering av Kongstenbadet ble vedtatt av Bystyret 17.10.2013, sak 88/13, med en brutto budsjettramme på 95 millioner kroner. Arbeidet med rehabilitering av uteanlegget pågår, og det planlegges åpning 29. juni 2015.Prosjektet har avdekket flere forhold som ikke er vurdert, eller tilstrekkelig vurdert i forprosjektet som lå til grunn for budsjettvedtaket. Hovedårsakene til dette er at klimaskallet (vegger og tak) og bærekonstruksjon er dårligere enn forutsatt, omfang av endringer i garderobeanlegget for å tilfredsstille krav til universell utforming,samt utfordringer knyttet til avvanning og overflater utvendig er større enn forventet. Ut over selve rehabiliteringen kommer behov for nye, moderneløsninger som drukningsalarm, billettering, nytt gjerde og nye tilbud til brukerne med fokus på barn og familier.

Totalt anbefales det å øke budsjettrammen fra kroner 95millioner til kroner 173 millioner inkl. mva. Alternativt beskrives det en mindre omfattende rehabilitering av svømmehallen hvor klimaskallet beholdes, samt foreslåtte opsjoner ikke gjennomføres. Budsjettrammen må i dette tilfelle økes til totalt kroner 134,4millioner inkl. mva. Dette alternativet tilfredsstiller ikke krav til universell utforming fullt ut, og vil trolig innebære avkortning av spillemiddeltilskudd.

Dersom budsjettrammen ikke økes vil det medføre økt forfall og en meget usikker driftssituasjon for svømmehallen.

Videre arbeider som omfatter ytterligere kvalitetssikring av økonomiske kalkyler og forutsetningene i prosjektets fase 2 vil pågå frem til uke 25. Det ertatt høyde for 15 % risikomargin av byggekostnadene.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 2011/11363 Kongstenbadet –rehabiliteringsplan vedtatt av Bystyret 17.10.2013

Saksopplysninger Plan for rehabilitering av Kongstenbadetble vedtatt av Bystyret 17.10.2013, sak 88/13, med en brutto budsjettramme på kroner 95millioner. Tilstandsrapport og forprosjekt var lagt til grunn for budsjettet. Forprosjektet beskriver følgende hovedtiltak:  Nytt separat vannbehandlingsanlegg for friluftbadet  Etablering av kulverter for rørføringer til bassengene i friluftsbadet  Nytt teknisk rom i kjeller  Utbedring av bassengskader i svømmehall  Utbedring av gulvarealene rundt basseng i svømmehall  Skifte av glassfasade svømmehall  Rehabilitering av ytterveggene i svømmehall med ny isolasjon etter dagens krav  Tak på svømmehall utbedres for å tilfredsstille dagens isolasjonskrav  Innvendig ombygging for bedre tilrettelegging for brukerne, herunder universell utforming.

Prosjektet hadde oppstart i oktober 2014 og gjennomføres i regi avvirksomhet utbygging, som rapporterer fortløpende til plan-og byggekomiteen.

Prosjekt Kongstenbadet gjennomføres som samspill med entreprenørgruppe sammensatt av aktører fra alle faggrupper.Samspillsmodellen som entrepriseform er valgt fordi prosjektet er komplisert og vanskelig å gjennomføre.

Prosjektet har som hovedmål å gjennomføre de forbedringer som er nødvendige for at anlegget skal ha en funksjonstid på ytterligere 30 år uten at det skal være nødvendig å iverksette omfattende utbedringstiltak i denne perioden. Videre er det lagt vekt på at anlegget skal kunne driftes på en rimeligere og mer effektiv måte, samt at hensynet til universell utforming har høy prioritet. Prosjektet gjennomføres i 2 faser.

Gjennomføring av Fase 1. I den innledende fasen er forprosjektet nøye gjennomgått for å kvalitetssikre gjennomføringen av prosjektet. Dette arbeidet har imidlertid resultert i at det er avdekket flere forhold som ikke er vurdert, eller tilstrekkelig vurdert i forprosjektet.

Fase 1 omfatter følgende arbeider:  Nytt vannbehandlingsanlegg for bassengene i friluftbadet.  Installering av stålbasseng i 50 meter bassenget, stupebassenget og barnebassenget. I sistnevnte basseng tilrettelegges det for forskjellig alder og nivå.  Rehabilitering av stupetårnet.  Nye heller på store deler av bassengområdet.

Kommentarer til tiltakene Stålbasseng har betydelig lengre levetid og har større driftssikkerhet enn betongbasseng. Samtidig er det marginale forskjeller på kostnadene mellom nye stålbasseng og rehabilitering av de gamle betongbassengene.Rehabilitering av de gamle betongbassengene, slik forprosjektet beskriver, ville i tillegg medført lengre byggetid og flere usikkerhetsmomenter.

Rehabilitering av stupetårnet er mer omfattende enn først antatt, men kan med riktige tiltak tilbakeføres til god og forsvarlig standard.Derimot er det tatt beslutning om å avvikle og rive vannrutsjebanen da denne ikke lengre er sikker for brukerne.

For sesongen 2015 må det etableres en midlertidig inngang til friluftsbadet fra sydsiden av Kongstenhallen. Arbeidet i friluftsbadet pågår for fullt, med mål om å åpne anlegget mandag 29. juni.

Økonomi Fase 1 har et estimert kostnadsoverslag på 60,7 millioner kroner, og ble godkjent av Plan- og byggekomiteen i møte den 7. januar 2015, som sak 1/15.Plan- og byggekomiteen er informert om at totalbudsjettet ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre alle tiltak beskrevet i forprosjektet (fase 1 og fase 2).

Videre arbeider som omfatter ytterligere kvalitetssikring av økonomiske kalkyler og forutsetningene i prosjektets fase 2 vil pågå frem til uke 25.

Gjennomføring av fase 2: Planen er å videreføre prosjektet med tiltak i svømmehallen når denne stenger 31. mai. Første del av arbeidet med riving av tekniske anlegg som gammelt ventilasjonsanlegg og gammelt vannrenseanlegg planlegges påbegynt i juni. Videre arbeider med anbefalt riving av yttervegger og tak er planlagt med oppstart etter ferie i august. En slik videreføring av prosjektet betinger at den økonomiskerammen utvides.

Fase 2 vil omfatte følgende tiltak:
Svømmehallbygget Forprosjektet tar utgangspunkt i at svømmehallen skal rehabiliteres. Nye undersøkelser og analyser som er foretattviser imidlertid at dette ikke lar seg gjennomføre slik som forutsatt. Hovedårsaken er at stålkonstruksjonen ikke vil tåle at bygget oppgraderes til dagens krav. Videre har fasadeelementene i betong skader som medfører kuldegjennomgang, samt at dampsperren er perforert. Dette medfører stort energitap og videre bygningsskader i ytterveggen. Det er ikke anbefalt å utbedre fasadeelementene.

Alternativerfor veien videre:
Alternativ 1. Rehabilitering av svømmehall, riving og gjenoppbygging av klimaskall med bæresystem (yttervegger og tak)

 Bygningens bærekonstruksjon og klimaskall skiftes i sin helhet, og nytt bygg oppføres etter dagens krav. Dette vil ivareta kravene til bæreevne, isolasjon og energi.

Rehabilitering av svømmebassengenemed nye stålbasseng. Kostnaden er noe høyere enn basseng med membran og fliser, men stålbasseng har betydelig lengre levetid, samt at de er vesentlig enklere og rimeligere å drifte og vedlikeholde. 

Nytt vannrenseanlegg og nytt ventilasjonsanlegg.

Rehabilitering av tilstøtende areal medtribune, garderobefasiliteter som tilfredsstiller universell utforming og personalgarderobe.

 Universelt tilpassede garderober for friluftsbadet og en løfteplattform til tribune. Universell utforming er forutsatt i forhåndsgodkjenning avtildeling av spillemidler.

I tillegg tar alternativ 1 hensyn til behovet for ny skranke og inngangsløsning til svømmehallen.

Full rehabilitering av svømmehallen med nytt klimaskall, garderober, stålbasseng, og tekniske anlegg er kostnadsberegnet til kroner 96,5 millioner.

Alternativ 2: Delvis rehabilitering av svømmehall. Eksisterende klimaskall (yttervegger og tak) vil bestå slik det er.  Bærekonstruksjonenbestår slik som i dag. Fremtidige skader på klimaskall vil øke, og energiforbruket for drift av svømmehallen vil være lik dagens. Bygningen vil ha begrenset levetid.  Rehabilitering av svømmebasseng med nye fliser og membran. Anslått levetid cirka 15 år.  Nytt vannrenseanlegg og nytt ventilasjonsanlegg.  Delvis rehabilitering av tilstøtende areal og garderober som ikke tilfredsstiller universell utforming

Alternativ 2, med delvis rehabilitering av svømmehallen er kostnadsberegnet tilkroner 73,7 millioner.

Alternativ 3. Ferdigstille fase 1 og opprettholde dagens drift i innendørsbadet. Dersom ikke den økonomiske rammen for prosjektet kan utvides, vil et siste alternativ være å ikke gjennomføre noen tiltak i svømmehallen. Det vil betyøkt forfall og en meget usikker driftssituasjon.

Opplysning tilelementer i rehabiliteringsprosjektet:

Bassengene i svømmehallen Forprosjektet forutsetter at betongbassengene rehabiliteres med ny membran og fliser, eventuelt duk. Fliser i basseng med membran innebærer større risiko og behov for ny rehabilitering i løpet av 15 år.Omfanget av betongrehabilitering kan reduseres ved å installere stålbasseng, i likhetmed det som er valgt i friluftsbadet. Det gir like driftsrutiner inne og ute, i tillegg til at stålbasseng har lang levetid.

Tekniske anlegg Tekniske anlegg omfatter hovedområdene vannbehandling (rensing og sirkulasjon), avfukting, ventilasjonog el-anlegg.Til nå har vannbehandlingsanlegget vært felles for svømmehallen og friluftsbadet. Som en del av fase 1 er det installert eget

Utdrag fra sak 88/13

Vurdering Det har lenge vært fastslått at Kongstenbadet driver på «overtid»,og at det burde vært igangsatt tiltak med opprusting av anlegget.Svømmehallbygningen forfaller og det tekniske anlegget står i fare for å stoppe. Med bakgrunn i det store antall brukere som Kongstenbadet har, vil det få store konsekvenser dersom anlegget skulle bli stengt. Flere planer og ideer har vært lansert i senere år. Fredrikstad Utvikling har stått for en større utredning om muligheten for å bygge om anlegget til et mer moderne innendørs badeland.Tiden er nå inne for å lande på hvilket alternativ man bør gå videre med.

Forslaget fra Fredrikstad Utvikling (og 2014 gruppa) har vist at det er mulig å gjøre om Kongstenanlegget til et moderne badeland. Forprosjektet belyser de mulighetene som ligger i å «bygge inn»det eksisterende utendørsbadet. Kulturseksjonen har i en periode jobbet med å kvalitetssikre innhold og økonomi. Gjennomgangen viser at prosjektet leggertil grunn en del forutsetninger som gjør at økonomien er usikker. Blant annet ser vi av den siste rapportenfra Cowi AS at mye av restaureringsarbeidet vil komme i tillegg til den kostnaden som er beregnet i prosjektet. Det har så langt også vært laber interesse hos private aktører for å gå inn i investeringsprosjektet. Det er i vurderingen lagt vekt på at riksantikvar og fylkeskonservator ville hatt innsigelser på en stor utbygging.Ideen om å bygge om anlegget til et moderne badeland som et OPS synes derfor literealistisk pr. i dag.

Kongstenanlegget har en unik beliggenhet og funksjon i Fredrikstadsamfunnet. Med innføring av 26 grader i bassenget har besøket økt. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at vi fokuserer på å rehabilitere anlegget slik det er, og at det restaureres i tråd med forslagene i Cowi rapporten.

Rådmannen finner det mest hensiktsmessig å legge vekt på å gjennomføre fase 1 og fase 2 i prosjektet. Fase3,hvor tanken er å bygge inn 50 meters bassenget,ligner mye på det foreslåtte badeland prosjektet. Fase 3 alternativet knyttet til utendørsbadeter ikke anbefalt da bassenget er bygd for sommerbruk og det vil medføre store bygningsmessige utfordringerog høye kostnader å bygge det om til et innendørs basseng. Det vil trolig også medføre kraftige innsigelser fra fylkeskonservator i tråd med planene om et badeland. Det alternative forslag i fase 3 om å bygge på svømmehallen og utvide 25 meters bassenget til et 50 meters basseng er mer realistisk og trolig noe mindre kontroversielt.Rådmannen anbefaler allikevel ikke å gjennomføre dette da det vil fordyre prosjektet betydelig. Hvis det skal gjennomføres børdet gjøressamtidig med rehabiliteringens fase 1.Hvis det utsettes vil det trolig bli noe dyrere enn det som står i Cowi rapporten sine kostnadsoverslag.

Rådmannen konkluderer med atsvømmehall og friluftsbad bør rehabiliteres innenfor en kostnadsramme på ca 100 millioner kroner inkl mva. Da vil man ivareta de kvaliteter Kongstenbadet har som et folkebad med tilbud til kommunens innbyggere, året rundt. I tillegg til at bygninger, konstruksjoner og det tekniske anlegget blir rustet opp og skiftet ut, bør man se på mulighetene for å gjennomføre noen enkle tiltak i friluftsbadet i samsvar med det som er foreslått i områdeprogrammet for Aktivitetsbyen. Tiltak som kommer barn til gode bør prioriteres.Det anbefales at prosjekterings-og anbudsarbeidet starter så raskt som mulig slik at man kan starte rehabiliteringen så fort innendørssesongen er over i 2014. Det er økonomisk rom for gjennomføring av dette innenfor allerede avsatte rammer i prosjektet.

PS 88/13 Kongstenbadet - rehabiliteringsplan

Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler kulturutvalget å gi slik innstilling til formannskapet: 1. Kulturutvalget ber formannskapet om å ta rapporten fra Cowi AS til etterretning og legge behovet for inntil 95 millioner kroner inkl mva til grunn for arbeidet med budsjett 2014. 2. Rehabiliteringen som foreslått i forprosjekt utarbeidet av Cowi AS, forberedes med oppstart av anbudsprosess innenfor allerede avsatt ramme for 2013. Eventuell fullfinansiering avklares i HP 2014-2017. 3. Det arbeides ikke videre med planene om å bygge om utendørsbadet ved Kongsten til et moderne innendørs badeland.

Fredrikstad, 9. september 2013

Kulturutvalgets behandling 25.09.2013: På vegne av Høyre, FrP, Krf og Venstre fremmet representanten Tore Henrik Meberg-Hansen følgende forslag: 1. Kulturutvalget tar rapporten fra Cowi AS til orientering. 2. Kulturutvalget sender saken – «Kongstenbadet – rehabilitering", tilbake til administrasjonen for en totalanalyse med tanke på en vurdering av eventuelle andre løsninger sett opp mot en rehabillitering av dagens anlegg på Kongsten. Herunder relokalisering, nybygg med 50 meters basseng og samlokalisering med andre planlagte kommende prosjekter i både kommunal, fylkeskommunal og privat regi.

Votering: Rådmannens innstilling vedtatt med 5 stemmer (3AP IBYM 1SV) mot 4 stemmer (1H 1FrP 1Krf 1V) som ble avgitt for forslaget fra H, FrP, Krf og V.

Kulturutvalgets vedtak 25.09.2013: 1. Kulturutvalget ber formannskapet om å ta rapporten fra Cowi AS til etterretning og legge behovet for inntil 95 millioner kroner inkl mva til grunn for arbeidet med budsjett 2014. 2. Rehabiliteringen som foreslått i forprosjekt utarbeidet av Cowi AS, forberedes med oppstart av anbudsprosess innenfor allerede avsatt ramme for 2013. Eventuell fullfinansiering avklares i HP 2014-2017. 3. Det arbeides ikke videre med planene om å bygge om utendørsbadet ved Kongsten til et moderne innendørs badeland.

Formannskapets behandling 10.10.2013: På vegne av H, FrP, KrF tok Peter Kuran (H) opp forslag fremmet i kulturutvalget

På vegne avFrP fremmet Bjørnar Laabak følgende endringsforslag til rådmannens innstilling punkt 3: Det arbeides ikke videre med planene om å bygge om utendørsbadet ved Kongsten til et moderne innendørsbadeland.

Votering: Forslag fremmet av Peter Kuran (H) fikk 3 stemmer (H 2, KrF 1) mot 10 stemmer (Ap 6, FrP 2, SV 1, Sp 1) og falt. Kulturutvalgets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt Forslag fra Bjørnar Laabak (FrP) til nytt punkt 3 fikk 2 stemmer (FrP) og falt. Kulturutvalgets innstilling punkt 3 ble vedtatt med 10 stemmer (Ap 6, FrP 2, SV 1, Sp 1) mot 3 stemmer (H 2, KrF 1).

Formannskapets innstilling 10.10.2013 til Bystyret: 1. Kulturutvalget ber formannskapet om å ta rapporten fra Cowi AS til etterretning og legge behovet for inntil 95 millioner kroner inkl mva til grunn for arbeidet med budsjett 2014. 2. Rehabiliteringen som foreslått i forprosjekt utarbeidet av Cowi AS, forberedes med oppstart av anbudsprosess innenfor allerede avsatt ramme for 2013. Eventuell fullfinansiering avklares i HP 2014-2017. 3. Det arbeides ikke videre med planene om å bygge om utendørsbadet ved Kongsten til et moderne innendørs badeland.

Bystyrets behandling 17.10.2013: På vegne av H fremmet Lars Petter Kuran følgende forslag: 1. Bystyre tar konklusjonen fra CowiAS som er gjengitt i saken til orientering. 2. Bystyre sender saken –Kongstenbadet-rehabilitering tilbake til administrasjonen for en totalanalyse med tanke på en vurdering av eventuelle andre løsninger sett opp mot en rehabilitering av dagens anlegg påKongsten. Herunder relokalisering, nybygg med 50 meters-basseng og samlokalisering med andre planlagte kommende prosjekter i både kommunal, fylkeskommunal og privat regi.

Bjørnar Laabak (FrP) hadde følgende rettelse i formannskapets innstilling pkt.1:

Kulturutvalget ber formannskapet skal være: Formannskapet ber Bystyret

Bjørnar Laabak (FrP) tok opp forslag fremmet i formannskapet

Votering: Forslag fremmet av Lars Petter Kuran punkt fikk 11 stemmer (H) og falt. Formannskapets innstilling punkt 1 med rettelse fremmet av Bjørnar Laabak ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling punkt 2 ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling punkt 3 ble vedtatt med 46 stemmer (Ap 26, H 11, KrF 2, SV 2, V 2, Sp 1, Pp 1, BYM 1)mot 7 (FrP) stemmer som ble avgitt for forslag (punkt 3)fremmet av Bjørnar Laabak.

Bystyrets vedtak 17.10.2013: 1. Formannskapet ber Bystyret om å ta rapporten fra Cowi AS til etterretning og legge behovet for inntil 95 millioner kroner inkl mvatil grunn for arbeidet med budsjett 2014. 2. Rehabiliteringen som foreslått i forprosjekt utarbeidet av Cowi AS, forberedes med oppstart av anbudsprosess innenfor allerede avsatt ramme for 2013. Eventuell fullfinansiering avklares i HP 2014-2017. 3. Det arbeides ikke videre med planene om å bygge om utendørsbadet ved Kongsten til et moderne innendørs badeland.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu