Fremskrittspartiet i regjering

mai 24, 2015

De store tingene som skatter, avgifter, bompenger, trygd, pensjon, arbeid, lover- og regler gjelder de fleste. Det er når de store og mektige organisasjonene, mediene og de etablerte, som selv ønsker opprettholdelse av sin makt, mener de mister økonomiske fordeler eller får redusert innflytelse og makt, uansett om det gagner folket eller ikke, da fremstilles endringer som negative og folk blir utrygge. Sånn er det med endringsarbeid. Finnes det en eneste god forklaring/argument for at vi skal ha særnorske forbud eller påbud som mennesker i andre land ikke har? Er det noe norske myndigheter forstår bedre enn de andre?

Fremskrittspartiet har i regjering vært opptatt av forenklinger. Ofte er forenklinger i seg selv forbedring for den enkelte og ressursbesparende for "systemet". Partiet har gjennom mange år snakket på inn- og utpust om skatter, avgifter, bompenger, eiendomsskatt, frihet, offentlige inngrep og at tjenestene og sikkerheten til innbyggerne må forbedres - rett og slett gjøre hverdagen til folk flest enklere!

Jeg mener Fremskrittspartiet er på god vei til å vise at partiet i regjering utgjør en stor forskjell for oss innbyggere. Det er lett å tenke at vi ikke har blitt kvitt bompenger, eiendomsskatt, det er fortsatt utfordringer i eldreomsorgen og flere andre områder innen tjenesteyting, men ser man på den foreløpige listen over endringer og forbedringer vil man se at sittende regjering jobber systematisk i retning av Fremskrittspartiets tanker om å bedre hverdagen for folk flest.

Fremskrittspartiet er et forholdsvis lite parti i regjeringen. Allikevel er gjennomslagene store. Jeg er overbevist om at oljefondets nær syv tusen milliarder kroner ville blitt benyttet i større grad til investeringer på norsk jord om partiet hadde vært større. Det er et mål for Fremskrittspartiet at veier skal bygger uten bompengefinansiering og det er et mål for partiet at eiendomsskatteloven skal fjernes. Det er et mål for partiet at skatter og avgifter for oss innbyggere skal ytterligere reduseres. Tenk bare at arveavgiften faktisk er borte! Hadde den blitt fjernet uten Fremskrittspartiet i regjering? Neppe!

Endringer i seg selv er utfordrende. Enten det gjelder på hjemmefronten, arbeidsplassen eller samfunnet rundt oss. Ofte er det eksisterende det tryggeste, selv om de fleste av oss har sterke synspunkter på hva som fungerer dårlig og hva vi mener fungerer godt. Som regel er det de områdene vi selv er i befatning med vi mener noe om. Det er mange områder i samfunnet som omfatter en liten del av befolkningen, men har stor betydning for de det gjelder. De store tingene som skatter, avgifter, bompenger, trygd, pensjon, arbeid, lover- og regler gjelder de fleste. Det er når de store og mektige organisasjonene, mediene og de etablerte, som selv ønsker opprettholdelse av sin makt, mener de mister økonomiske fordeler eller får redusert innflytelse og makt, uansett om det gagner folket eller ikke, da fremstilles endringer som negative og folk blir utrygge. Sånn er det med endringsarbeid. Finnes det en eneste god forklaring/argument for at vi skal ha særnorske forbud eller påbud som mennesker i andre land ikke har?

Fremskrittspartiet oppdaterer de viktigste endringene på www.frp.no - her kan man holde seg oppdatert på store og små endringer.

Slik skaper vi en enklere hverdag

Etter at FrP tiltrådte H/FrP-regjeringen har partiet fått gjennomslag for en rekke av partiets viktige saker. Her finner du en kort oversikt over de mest sentrale gjennomslagene innenfor partiets viktigste saker.

Publisert: 16. februar 2015
https://frp.no/frp-i-regjering/frp-i-regjering

Økonomi og samferdsel

Vi vil ha en offensiv økonomisk politikk som satser på trygge veier og jernbane over hele landet, og sikrer norske arbeidsplasser gjennom lavere skatter og avgifter.

Brede skattelettelser til folk flest på 12,5 milliarder, herunder lettelser i bilavgiftene.
Historisk satsning på samferdsel med hele 55 milliarder, en økning på 7 milliarder kroner.
For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren.
Satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for vei for å få mer effektiv bygging av vei.
Opprettet et infrastrukturfond med hele 70 milliarder i kapital.
Senket bilrelaterte avgifter med over 2 milliarder.
Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorveistrekningene.
Økt satsningen på fylkesveier med over 840 millioner.
For å ta useriøse utenlandske aktører er det innført firedobling av kontroller av vogntog, nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy og obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy.
Betydelig satsing på jernbane og intercity.

Helse og omsorg

Det er på tide med et velferdsløft for eldre og syke. Helsekøene må ned, og vi må gi alle eldre en varm og verdig eldreomsorg.

Redusert helsekøene med 10 000 pasienter.
Innført rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).
Sykehusenes økonomi er styrket med 2,7 milliarder kroner.
Regjeringen har bedt helseregionene ta i bruk ledig kapasitet hos private.
Innfører fritt behandlingsvalg slik at langt flere får et bedre helsetilbud og kortere ventetid.
Styrket statens andel av kostnader til heldøgns omsorgsplasser for å bygge flere sårt trengte sykehjemsplasser.
Redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom.
Satt i gang forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.
Arbeider med rettighetsfesting av eldreomsorg og forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.
Kvaliteten skal styrkes i pleie- og omsorgstjenesten ved blant annet økt kompetanse for ansatte.
En ny handlingsplan for å styrke demensomsorgen. Planen skal gi bedre kvalitet og kompetanse i tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende.
Økt innsatsbasert finansiering i helsesektoren fra 40 prosent til 50 prosent. Dette betyr sterkere satsning på sykehusene og kortere helsekøer.
Kreftomsorg- og behandling forbedres ved at det etableres diagnosesentre i alle helseregioner. Pakkeforløp for kreft blir innført i 2015.
Fritt behandlingsvalg innføres innen rusbehandling, psykisk helsevern og noen flere fagområder i løpet av 2015.
Bagatellgrensen er femdoblet fra fem til 25 millioner, slik at flere titusen pasienter får tilgang til nye medisiner raskere

Trygghet

Alle nordmenn har krav på en trygg hverdag. Det skal føres en streng asyl- og innvandringspolitikk, og det skal satses på mer synlig politi.

Lansert politireform for å øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi hvor folk flest bor.
7 800 ulovlige innvandrere skal tvangsreturneres i 2015.
Det opprettes lukket mottak på Trandum for å returnere ulovlige innvandrere.
Langt raskere behandlingstid av asylsøknader. Dette har frigitt 500 plasser og spart 70 millioner kroner.
Endret forskrift slik at mennesker som lyver i asylsøknaden ikke får opphold.
I 2014 var det nedgang i asyltilstrømningen til Norge som følge av streng asylpolitikk. Våre naboland opplever stadig økning.
Styrket politiet med hundrevis av politistillinger.
Det opprettes over 300 soningsplasser for å få ned soningskøene.
Økte bevilgninger til hele straffesakskjeden for å få ned behandlingstid av saker og sette kriminelle i fengsel.

Frihet

FrP i regjering ønsker å gi enkeltmennesket mer frihet og bestemmelsesrett over deres egen hverdag ved å forenkle offentlig sektor, og fjerne særnorske påbud og forbud.

Valgfrihet for folk flest ved at private og frivillige aktører slippes til i for eksempel skole- og omsorgstjenester.
Fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud som skaper unødige hindre i hverdagen.
Forenklet kravene for nye leiligheter som kan redusere prisen med hele kr 400 000.
Fjernet arveavgiften.
Fjernet forbud mot proffboksing og poker.
Folk flest må styre sin egen tid ved at åpningstider for både vinmonopolet og butikker mykes opp.
Forenklet lover og regler som plan- og bygningsloven.
Satt i gang en reform for å fjerne unødvendig byråkrati, slik at penger kan brukes på de viktigste oppgavene.
Forenklet lovverket, slik at bankene skal utvise fleksibilitet til å gi boliglån med egenkapital ned mot 10 prosent.
Opphevet 15 av 98 nasjonale forskrifter under landbruk- og matdepartementets område.
Forenklet taxfreeordningen og økt kvotene.
Forenklet oppfølgingen av sykmeldte, som gir en reduksjon på 1500 papirskjema for NAV, arbeidsgivere og sykemeldte hver eneste dag.
Sikret en verdig avslutning av Nordsjødykkersaken. Stortinget har vedtatt en tilleggskompensasjon på omlag 2,2 millioner kroner til berørte dykkere og deres pårørende.
Frikortgrensen er økt til 50 000 kr.

Skole og utdanning

En god skole er en forutsetning for fremtiden. Da må vi i motsetning til Arbeiderpartiets gjennomsnittsskole sette eleven i sentrum, og sørge for at skolehverdagen gir læring. Hver enkelt elev og deres foreldre skal ha valgfriheten til å velge den skolen som passer best.

Norske elever skal lære mer. Derfor har vi satt igang et stort løft med etter- og videreutdanning for over 5 000 lærere.
17 000 barn oppgir at de mobbes på skolen. Dette har vi nulltoleranse for, og prøveprosjekt med mobbeombud er i gang.
Satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere.
Økt lærlingtilskuddet med kr 7 500 per kontrakt og opprettet stimuleringstilskudd for at flere yrkesfagelever skal kunne fullføre utdanningen.
Mer åpenhet i skolen ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelige for foreldre og elever.
Satt i gang med å forskriftsfeste elevenes rett til å evaluere undervisningen.
Sterk satsing på realfag.

Kommunal- og moderniseringsfeltet

10 saker som er gjennomført i regjering:

Igangsatt kommunereform gjennom mer makt og ansvar til større og mer robuste kommuner
Færre innsigelser – mens de rødgrønne godtok rundt 60% av innsigelsene, er denne andelen dramatisk redusert med FrP i regjering. Nesten ingen innsigelser tas nå helt til følge.
Enklere byggesaksregler - fra 1.juli 2015 blir det blant annet nye og kortere tidsfrister for kommunene til å behandle søknader, og du vil kunne bygge garasje og uthus på inntil 50kvm uten nødvendigvis å søke kommunen eller varsle naboen
Enklere planprosesser – det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven som bidrar til enklere og mer forutsigbar plansaksbehandling
Regjeringen er i gang med å fjerne tidstyver for å redusere unødvendig byråkrati i det offentlige. Statlige etater har i 2014 levert over 1300 forslag til tidstyver som bør fjernes, og som nå vurderes.
Rimeligere å bygge boliger – regjeringen har avviklet og forenklet flere krav til universell utforming og tilgjengelighet i byggteknisk forskrift (TEK 10), særlig for mindre leiligheter. Regelendringene vil gi flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet.
Enklere regelverk om konsekvensutredninger, slik at kommunene kan bruke mindre tid og ressurser på en god del utbygginger
I nye byggtekniske forskrifter skal det prioriteres endringer som har størst mulig potensial for å redusere kostnader.
Mer koordinert byutvikling gjennom forpliktende utviklingsavtaler mellom staten og storbyområdene skal sørge for en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur.
Gratis adressedata fra eiendomsregisteret – noe som vil åpne for nye og smarte løsninger, f.eks. navigasjonssystemer.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu