Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

februar 1, 2019

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til personer fra Afrika og Asia.

Fredrikstad kommune har fått spørsmål om å bosette 60 flyktninger i 2019. Jeg er enig i at Norge skal bidra med hjelp til flyktninger i verden. Uavhengig av regjeringsplattform mener jeg Fredrikstad, Oslo og flere byer har i overkant bosatt personer fra Afrika og Asia. Hvorfor nevner jeg spesielt disse to verdensdelene? Jo- blant annet fordi Statistisk Sentralbyrå (SSB) utarbeider årlig rapport der disse to kategoriene spesielt nevnes. Det er altså ikke jeg som trekker opp personer fra Afrika og Asia, men SSB.

Mer enn 600 personer er bosatt i Fredrikstad siden 2014. Siden 2009 nesten tusen. Sysselsetting eller utdanning etter fem integreringsår har vært under 40 prosent, steget til noe over 50 prosent og siste målte år 63 prosent.

Som gruppeleder i Fredrikstad FrP har jeg i Helse- og velferdsutvalget og i formannskapet siste uke argumentert for estimert kostnadsbilde basert på antall bosatte, manglende sysselsatte og til utdanning. Svaret fra de andre partiene er at denne kostnaden MÅ vi ta. Det har jeg respekt for.

Men hva er egentlig kostnadene?

Det drøftes ikke i politiske møter. Det er politisk ukorrekt.

Når jeg trekker opp kjente prosenter, tall og hvilke kostnader vi sannsynlig har og kan forvente de neste årene blir flere politIkere sure, de hever stemmen og «fordummer» FrP som trekker opp dette temaet. Vi får spørsmål om vi noensinne har stemt for bosetting. Mitt svar er at det har vi, en gang for noen år siden, vi stemte for bosetting av fem mindreårige.

Her er en beregning for min hjemby, som ikke drøftes, som ikke diskuteres, som kun avvises dersom noen (FrP) stiller spørsmål:

Det ble for 2019 budsjettert 10 millioner som følge av at integreringsmidlene opphører for den enkelte etter fem år

Det ble for 2019 budsjettert 7,7 millioner som følge av økt behov KVP - i følge SSB fyller Afrikanere/Asiatere 60% av kostnaden.

Det er 2014-kullet for bosetting som har opphørt inneværende år

Fra 2020 kommer det store antallet bosatte 2015-2019 til å gjøre utslag hvert år de neste årene.

Berregningsutvalget har stipulert 93% og nå ca 5% blir kommunal kost ut over integreringstilskuddet så langt

For 2017 kan kommunal andel oppfattes som at av de 226 millionene må kommunen dekke 10-15 millioner av kommunekassa.

Hele 197 kommuner betaler livsoppholdsytelser, etter kommunalt reglement, - slike ytelser er ikke inkludert i sosialhjelpsutgiftene selv om det er hjelp som skal gå til grunnleggende behov på linje med sosialhjelpen.

Dersom 56 % av sosialhjelpen i Fredrikstad utbetales til innvandrere tilsvarer det nærmere 75 millioner/år. Det vil øke vesentlig fra og med 2020.

Merkostnaden om fem år for 60 flyktninger vi nå skal bosette vil kunne beregnes, med bakgrunn i SSBs rapport,  at under 60 prosent er sysselsatt etter 5 år, vil rundt 400-450 personer med innvandrerbakgrunn leve av sosialhjelp som hovedinntekt i Fredrikstad fra og med 2020 (40% av bosatte 2009-2019)

Ser man isolert på 60 personer, 56% sysselsatt, vil dette alene medføre minst ti millioner i merkostnad hvert år etter botid fem år i tillegg til ovennevnte

Regnestykket kan fremstilles:

Etter beregningsutvalget dekker integreringsmidlene 93-95 prosent av kostnaden 
I 2017 mottok fredrikstad 226 millioner  i integreringsmidler - egen kostnad er 5 prosent11,3
Budsjett 2019 er lagt til 10 MNOK10
SSB sier at 60 % av KVP er innvandrere - budsjett økning 7,74,62
I flg SSB 56% av sosialhjelp til innvandrere (av ca 130 MNOK)72,8
Fra og med 2020 vil ca 40% av bosatte etter 20015 ha sosialhjelp som hovedinntekt40
Fra og med 2023 vil 40% av de 60 vi nå vedtar leve med sosialhjelp som hovedinnt10
  
beregnet merkostnad kommune som følge av bosetting, sysselseting (SSB)148,72

Årlig kostnad som følge av bosetting er nær dobbelt av det helse- og velferdsseksjonen skal kostnadsredusere ref oppsummeringsrapporten Fredrikstad 2030.

Sannsynlig er mitt anslag forsiktig.

Sysselsettingsgraden MÅ opp.

Utbetalingene MÅ reduseres.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu