Emil Mørchs Minne er billigst av alle sykehjemmene i Fredrikstad - allikevel vil Ap nedlegge plassene

februar 20, 2019

Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne. Begrunnelsen for nedleggelse er at det skal spares 23,7 millioner kroner innen 2020 og 80 millioner innen 2023 innen seksjonen. I saken fremstilles Torsnes og Emil Mørch som mindre effektive enn større sykehjem. Fredrikstad FrP er uenige i at det skal nedlegges sykehjemsplasser, og undertegnede er uenig i begrunnelsen for nedleggelser.

Fredrikstad FrP mener det er behov for alle sykehjemsplassene vi har tilgjengelig, og vi vil ikke støtte saken som legges fram i møtet 27. februar.

Nedleggelse basert på synsing

I saken vises det til kommunens erfaring, og at Asker kommune har den samme erfaringen, at små sykehjem ikke er effektive. Vi mener at udokumentert erfaring ikke er tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å mene at små sykehjem er mindre effektive, og vi ønsket dette dokumentert. FrP har derfor forespurt rådmannen om det kan dokumenteres at små sykehjem er mindre effektive enn større sykehjem. Hva er utgiftene per sengepost på de små sykehjemmene sammenlignet med de større og hva er brukte årsverk per sengepost.

Fakta om regnskapstallene

Svarene på våre spørsmål foreligger. Rådmannen mener det er Torsnes, Emil Mørch, Gressvik, Solliheimen og Fjeldberg som har noenlunde samme pasientgrunnlag. Av alle kommunens 10 sykehjem har Emil Mørch lavest kostnad per sengepost. Torsnes har noe høyere kostnad per seng enn Emil Mørch, men vesentlig lavere enn f.eks det nye Østsiden. Antall årsverk brukt per sengepost i 2018 er lavest ved Emil Mørch og Torsnes ligger på gjennomsnittet. Altså er påstanden om effektivitet knyttet til størrelse på sykehjemmet, slik det fremkommer av saksgrunnlaget, ikke riktig.

Tilpasse argumentasjonen

I tillegg til en uttalt erfaring med hensyn til effektivitet er hovedargumentet for nedleggelse av Emil Mørchs Minne at bygningsmassen ikke er egnet. For Torsnes legges det vekt på sykehjemmets størrelse og usentrale beliggenhet som begrunnelse for urasjonell drift.

Eldreomsorgen nedprioriteres med Ap

Det gjentas flere ganger i saken at det er oppfølgingen av økonomiplanen som ligger til grunn for nedleggelse av 55 sykehjemsplasser.

FrP vil ikke være med på å overføre beboerne på Emil Mørch til Østsiden sykehjem. Både Torsnes og Emil Mørch er veldrevne og effektive sykehjem ifølge regnskapstallene.

Eldreomsorgen, omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal prioriteres.

Bjørnar Laabak

Gruppeleder og ordførerkandidat

Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu