Fortsatt stor betydning for folk flest med FrP i regjering

februar 20, 2019

Etter 2013 med ny regjering har mye blitt bedre for folk flest. Skattetrykket er senket, arveavgiften er borte, formuesskatten er redusert, eiendomsskatteloven endres, bilavgifter er redusert, lavere avkortning av pensjonen til gifte- og samboende pensjonister, men fortsatt står det mye igjen å gjennomføre for FrP.

Ap og Rødt vil styre med et snev av kommunisme

Alternativet til sittende regjering er at Arbeiderpartiet skal samarbeide med Rødt og SV. Med Rødt i spissen vil vi ha et snev av kommunistisk styreform, skattetrykket vil ikke bare endres tilbake til 2013-nivå, men de vil øke skatter- og avgifter på nær alt som betyr noe for folk i hverdagen. I tillegg vil de legge seg på "forbudslinjen" de hadde fram til 2013. Man kan "le av" poker, segway, lakrispiper og andre "ubetydelige" småting, men det er disse tingene som er hverdagen til folk. I tillegg vil de gjeninnføre arveavgiften og øke formuesskatten. En pensjonist med 250 000 i pensjon vil merke godt de fire-fem prosentene i økt skatt, gjeninnføring av avkortning og at de må betale formuesskatt. Som arbeidstaker og skattebetaler skal den enkelte betale prisen for mangfolds- og fellesskapssamfunnet som Rødt forfekter. Leverer man stemmeseddelen til en av de sosialistiske partiene vil Rødt bli del av regjeringen, og de vil gjøre alt for å få inn mer skatt og avgifter fra innbyggerne med sin vanlige parole at alle skal med, det skal tas fra de rike og fellesskapet har forrang.

FrP er ikke i regjering for makta sin skyld.

Siden 2013 har innbyggerne stått i fokus. det vil det fortsatt gjøre både sentralt og lokalt.

Fortsatt trykk på innføring av lavere skatter- og avgifter

Innretting av trygde- og skattesystemet for å stimulere til arbeid

Tiltak mot velferdseksport

Styrking av arbeidet mot arbeidskriminalitet

Fortsatt jobbe for bedre kjøpekraftsutvikling for landets pensjonister

Fortsatt styrke Forsvaret og Politiet (det har aldri vært bevilget mer til forsvar og politi enn med dagens sittende regjering)

NRK-lisensen skal bort

Forbud mot bruk av religiøse plagg i tilknytning til politi, domstoler og kriminalomsorgen

Det skal overføres flere til soning i hjemlandet

Undervisning kan ikke segregeres/kjønnsdeles  av kulturelle eller religiøse årsaker

Personer som sier nei til arbeid av religiøs overbevisning skal fratas offentlig støtte

Systematisk oppfølging av barn som uteblir fra aldersbestemte helsekontroller

Opprettholde innsatsen på tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold

Innføre karantenetid for flyktninger som drar på eiser til hjemlandet

Bruke DNA-testing i alle saker om familiegjenforening og krav til forsørgerevne

Utvide prøveordningen med statlig finansiert eldreomsorg

Anerkjenne pårørende som viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenestene. Legge fram pårørendestrategi

Øke infrastrukturfondet - redusere bompengebelastningene rundt i landet, fortsette modernisering av Statens vegvesen og vegutbygging

Øke fartsgrensene til 120 der det er mulig

Kort og godt

Dersom innbyggere mener at en streng innvandringspolitikk, lavere skatter- og avgifter og fortsatt satsing på samferdsel er viktig, ja da er det viktig at FrP fortsetter arbeidet i regjering.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu