Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad

mai 26, 2015

Fremskrittspartiet har fremmet sin egen Handlingsplan der vi beskriver de prioriteringene vi mener er i tråd med partiprogrammet og hvordan vi mener Fredrikstad blir en bedre by for innbyggerne.

Fremskrittspartiet vil:
Redusere og fjerne eiendomsskatten
Styrke omsorgen
Styrke oppvekstsektoren

Kutte vesentlig på årsverk i administrasjonene innen teknisk og på rådhuset.
Kutte på innkjøp
Kutte på reising
Kutte på bruk av konsulenter med mere

Mottoet er flere hender i omsorg og oppvekst - færre hender bak PC

Økonomistyring – Økonomiske rammebetingelser

Inntekter Inntektene reduseres for eiendomsskatt med 20 millioner kroner i 2016, 50 millioner i 2017, 75 millioner i 2018 og 100 millioner i 2019.

Skatt, rammetilskudd og realvekst frie inntekter endres ikke nå.

Eiendomsskatten Den mest sosiale måten å kutte i eiendomsskatten for boliger er ved å øke bunnfradraget. Fremskrittspartiet legger opp til å fjerne eiendomsskatten i sin helhet for boliger og næring i løpet av to valgperioder. Det er viktig å redusere skatten med økt bunnfradrag da dette medører at de med lavest boligverdi slipper eiendomsskatt etter hvert som bunnradraget øker.

Det legges derfor opp til følgende endringer av eiendomsskatten for boliger i handlingsplanperioden

Bolig: 2016: økning til 350 000 i bunnfradrag 2017: økning til 550 000 i bunnfradrag 2018: økning til 800 000,- i bunnfradrag 2019: økning til 1,0 million i bunnfradrag

Næring: Eiendomsskatten for næring reduseres fra og med 2020.

Utgifter: Målet er at sykefraværet skal reduseres med 1 prosent hvert år for hele kommunen.

Innkjøp - de løpende rammeavtalene – Alle rammeavtaler gjennomgås og eventuelt reforhandles. Alle innkjøp og kjøp av tjenester vurderes opp mot eventuell egenproduksjon, likeså skal egenproduksjon til enhver tid vurderes i forhold til kjøp av tjenesten.

Fremsdkrittspartiet vil si nei til ytterligere bosetting av flyktninger. Utgiftene og utfordringene er uoversiktelige og sysselsettingsgraden er for lav til at det er økonomisk forsvarlig å bosette flere nå.

Forskjellsbehandling, særordninger eller skjevfordelinger i tjenesteaparatet grunnet «kultur/religion» gjennomgås, vurderes og eventuelt fjernes i perioden. Eksempel er tildeling av omsorgslønn der religiøs tilknytning er et vurderingskriterie.

Det legges opp til en økt fokus på forvaltning av bygningsmassen gjennom opprettelse av et eiendomsselskap for å sikre kommunen en mer effektiv bygningsmasse.

Fremskrittspartiet budsjetterer med redusert fravær/økt nærvær. Forbedringen forventes være realistisk med 1 prosent per år i hele perioden. Tidligere beregninger viser at en prosent betyr 12 millioner for kommunen totalt sett i reduserte utgifter. Det legges derfor inn under «Diverse fellesutgifter» en reduksjon på 12 millioner per år. Det er ikke angitt besparelse på dette området innen seksjonene.

Rammejusteringer

Endringer netto utgiftsrammer: Nettorammer i millioner kroner Bud (Fra 2015 i 2015-kroner) 2016
Økonomi og organisasjonsutvikling -7,5 innsparing
Kultur, mljø og byutvikling -4,2 innsparing
Regulering og tekniske tjenester -15,0 innsparing
Utdanning og oppvekst 9,2 økning
Helse og velferd 8,2 økning

image
Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu