Lavere skatt fra 28% til 23% - samtidig styrkes tjenestene!

august 10, 2017

Skattesatsen er senket fra 28% til 24% for lønnsmottakere -  samtidig er eldreomsorgen styrket og sykehuskøene er kraftig redusert.

Ikke bare er skattesatsen for lønnsinntekt redusert, det gjelder også bedrifter. Videre har pensjonene blitt oppjustert og fribeløpet og bunnfradraget har økt. I neste periode ønsker FrP å redusere ytterligere til 23% skatt.

Arveavgiften er fjernet og formueskatten redusert. Størstedelen av reduksjonen i formueskatt er for pensjonister.

Det neste grepene FrP skal jobbe med er å fjerne muligheten for kommunene å innkassere eiendomsskatt. Denne skatten tar ikke hensyn til inntekt og den rammer mange som har bare trygden eller pensjonen å leve av.  Vi vil heller at kommunene gjennomfører effektivisering i driften enn å fakturere eiendomsskatt. I gjennomsnitt representerer eiendomsskatten 1-3 prosent av kommunens inntekter og dette er det fullt mulig å lirke til gjennom effektivisering av administrative funksjoner. Flere hender i omsorgen - færre bak PC´n!

FrP har bidratt i regjering til at det er gitt investeringstilskudd til 10.000 sykehjemsplasser/omsorgsboliger. Det er gitt tilskudd til 2.200 dagaktivitetsplasser for demente. Det er innført politiattest for å jobbe i eldreomsorgen, og det er innført plikt for kommunene til legemiddelgjennomgang for eldre.

70.000 færre står i helsekø. Det er vesentlig.

Det ble vesentlig færre fysioterapeuter under forrige regjerings siste driftsår - siste tre år er det fire hundre flere fysioterapeuter.

FrP vil i neste stortingsperiode foreslå statlig finansiering av eldreomsorg, utvide muligheten for fritt brukervalg, innføre samboergaranti, styrke tilsynslegefunksjonen, opprette flere palliative enheter, styrke fokus på kvalitet og ernæring, løft for sykepleiere og annet omrorgspersonell og innføre bemanningsnorm.

Innen psykisk helse og rus har FrP bidratt til at det er gjennomført opptrappingsplan for rus med 2,4 milliarder kroner.

Ikke bare har eldre fått et løft med FrP i regjering. Kommunene har fått vesentlig mer overført i perioden 2013-2016 med 2,4 prosent økning som i perioden 2005-2013 med rødgrønn regjering var 1,8 prosent realvekst/økning i inntektene.

Det er viktig at alle tenker gjennom at mange av de forbedringene som siste tre årene har gitt forbedringer, forenklinger og vekst ikke kan forventes å fortsette dersom FrP og H ikke får fortsette.

Det er ikke de rike som rammes om FrP og H ikke får fornyet tillit 11. September, men den enkelte må betale både med høyere skatt og mest sannsynlig dårligere tjenester dersom LO kommer til makten sammen med Ap.

Bjørnar Laabak

Stortingskandidat nr. 3

Østfold FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu